تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

::: مثل خدا :::
دانشنامه مهدویت
همراه با قرآن
دانشنامه عاشورا
حدیث
وصیت نامه شهدا
یادگار انقلاب
همراه با مثل خدا
نظر سنجی
چه موقعی از روز با خدای خودتون درد دل میکنید ؟
ناتوان ترین مردم

امام حسین(ع) فرمود:«ناتوان ترین مردم كسی است كه ازدعاكردن (نیز)واماند،وبخیل ترین مردم كسی است كه درسلام دادن(نیز) بخل ورزد». 

درخواست ادب نكردن بابلاء

یكی ازدعاهای امام حسین(ع)این بودكه:«بارالها! بااحسان خودمراباغفلت ازعواقب سوءگناهان آرام آرامبه شقاوت میفكن وبا(حوادث ناگوارو) گرفتاریهامراتأدیب مفرما». 

معنای استدراج الهی

امام حسین(ع) فرمود:«(غافلگیری و)استدراج خدای سبحان،بنده خودرابه این است كه:نعمتهای خودرابراوسرشار بارد،وتوفیق شكرآنهاراازاوبگیرد».

نیایش امام حسین(ع) درقنوت

اَللّهْممنك البدءولك المشیه،ولك الحول ولك القوه ،وانت الله الذی لااله الا انت ،جعلت قلوب اولیاك مسكنا لمشیتك ،ومكمنا لارادتك،وجعلت عقولهم مناصباوامرك ونواهیك ،فانت اذاشت ماتشاءحركت من اسرارهم كوامن ما ابطنت فیهم ،وابدات من ارادتك علی السنتهم ما افهمتهم به عنك فی عقودهم بعقول تدعوك وتدعوالیك بحقاق ما منحتهم به ،وانی لاعلم مما علمتنی مماانت المشكور علی ما منه اریتنی،والیه آویتنی.

اللهم وانی مع ذلك كله عاذبك،لاذبحولك وقوتك ،راض بحكمك الذی سقتهالی فی علمك،جاربحیث اجریتنی ،قاصدمااممتنی ،غیر ضنین بنفسی فیما یرضیك عنی اذبه قد رضیتنی،ولاقاصربجهدی عماالیه ندبتنی،مسارع لماعرفتنی ،شارع فیمااشرعتنی،مستبصره فی ما بصرتنی،مراع ما ارعیتنی فلاتخلنی من رعایتك ولاتخرجنی من عنایتك ولا تقعدنی عن حولك ولا تخرجنی عن مقصدانال به ارادتك ،واجعل علی البصیره مدرجتی،وعلی الهدایه محجتی ،وعلی الرشاد مسلكی،حتی تنیلنی وتنیل بی امنیتی ،وتحل بی علی ما به اردتنی ،وله خلقتنی ،والیه اویتنی،واعذاولیاءك من الافتتان بی،وفتنهم برحمتك لرحمتك فی نعمتك تفتین الاجتناء،والاستخلاص بسلوك طریقتی ،واتباع منهجی،والحقنی بالصالحین من آبایی وذوی رحمی.

«بارالها! آغاز همه ازتوست .ومشیت (نافذة درهمة قلمرو آفرینش )ازآن توست،وهمةجنبشها وتوانمندیها برای توست ،وتویی آن ذات كامل یگانه ای كه هیچ معبود به حقی جزتونیست ،دلهای اولیات رااقامتگاه مشیت خود وكمینگاه اراده خویش ساخته ای ،واندیشه های آنان راپایگاههای اوامر ونواهی خود قرارداده ای ،پس هر گاه خواسته های خودرابخواهی (اجراكنی)،ازباطن آنان آن نهفته (بصیرت وهمت)ها راكه پوشیده داشته ای به جنبش آوری واز ارادةخود آنچه را كه درپیمانهای(فطری)به آنان آموخته ای برزبانشان ـ بواسطةاندیشه هایی كه تورامی خوانند وبا حقایق عطیه های توبه سوی تودعوت می كنند ـ آشكار نمایی .ومن به سبب تعلیم تومی دانم آن(حقایق واسراری) راكه دربرابرارایه آن به من ،وپناهنده ساختن من به آن،تنها تو(پسندیده و) موردسپاسم هستی.

بار الها !بااین همه باز به توپناه می برم ،ودست به دامن حول وقوة تو می شوم ،باآن داوریی كه درعلم خود آن رابه سوی من رانده ای خشنودم،به همانگونه كه مرا به جریان انداخته ای در جریانم ،آنچه را تو از من منظور داشته ای قصد می كنم ،در آنچه تو را از من خشنود سازد بخل نمی ورزم ،زیرا آن را تو خوشایندم ساخته ای ، وتلاش خود را از آنچه مرا به آن فرا خوانده ای دریغ نمی دارم ،به آن اهداف بلندی كه به من شناسانده ای شتاب می گیرم،در آن راهی كه مرا روشن ساخته ایره می پویم،در آن آیینی كه مرابصیرت بخشیده ای روشنم، آنچه را كه به نگهداری آن مرا واداشته ای نگهبانم،پس مرا از نگهداری خود ،به خویش مسپار واز حوزة عنایت خود بیرون میفكن واز حول(وتوانبخشی)خود پس میانداز ،واز آن مقصدی كه با آن به خواسته تو می رسم خارج مسازوراه كمالم رابصیرت قرارده ،وهدف نهایی خلقتم را بر هدایت خودبناكن ،وراه وروشم رابررشد ،بنیان گذار تا (بدینوسیله ) مرابه آرزویم وآرزویم را به من برسانی ،ومرا به آن (قله بلند قرب وكمال ) كه از من خواسته ای وبرای آن آفریده ای وبه آن پناهم داده ای ،فرود آوری.

خدایا! اولیاءخودرابه سبب من در فتنه (وسختی ) میفكن وبه رحمت خود ،آنان را درسایة نعمت (معرفت وعبودیت) خود شیدای رحمت (خاصه ) خویش ساز ،شیدای گزیده وشیدای رهیده كه طریق مرا پیمایند وراه راست مرا پی گیرند ،ومرا به شایستگان از اجدادوخویشان خود ملحق ساز .

نیایش دیگری از حضرت(ع)در قنوت

اللهم من اوی الی ماوی فانت ماوای ،ومن لجاالی ملجا فانت ملجای ،اللهم صل علی محمّد وآل محمّد،واسمع ندای ،واجب دعایی ،واجعل مآبی عندك ومثوای،واحرسنی فی بلوای من افتنان الامتحان ،ولمه الشیطان ،بعظمتك التی لا یشوبها ولع نفس بتفتین،ولاورادطیف بتظنین،ولایلم بهافرج حتی تقلبنی الیك بارادتك غیرظنین ولا مظنون،ولامراب ولامرتاب ،انك انت ارحم الراحمین.

«بار الها! هركس كه در بی پناهی است تو پناه منی ،وهركس در پی دل آرامی است تو دل آرام منی .بارالها! برمحمّدوآل محمّددرودفرست ،ونیایشم را بشنو ودعایم را پاسخ گو ،وبازگشتگاه واقامتگاه مرانزدخود قرار ده ،ومرا درغوغای آزمونهای زندگیم،از امتحانات گوناگون (درهم پیچیده)،وآشفتگی (وسوسه های) شیطان نگهدار،به آن عظمتت سوگند كه آزمندی هیچ كس ازراه فریب به آن نیامیزدوهیچ نمودار حاضر(درذهنی) ازراه حدس وگمان به آن مخلوط نشود ،وهیچ(تباهی و)شكافی به آن نرسد (مرانگهدار) تاآنگاه كه مرا با اراده خود بدون بد گمانی به تو ومورد اتهام بودنم،وبدون مشكوكیّت (وناپسندی عمالم)وشكّ دار بودن (در عقایدوباورهایم)به سوی خود برگردانی ،حقّاكه تو از همه رحم كنندگان رحم كننده تری.

نیایش حضرت (ع) درقنوت نماز وتر

اللهم انك تری ولاتری ،وانت بالمنظرالاعلی،وانّ الیك الرجعی،وانّ لك الاخره والاولی ،اللهم انانعوذبك من ان نذل ونخزی.

«بار الها !حقّاكه تو(همه را)می بینی .دیده نمی شوی ،وتو درچشم انداز برین (قیومیّت)هستی وبازگشت همه به سوی توست ،وآخرت ودنیا از آن توست ،بارالها! ازاینكه (سرانجام )خوارورسوا شویم به تو پناه می بریم».

دعای حضرت(ع) در طلب باران

اللهم اسقنا سقیاواسعه وادعه،عامه،نافعه،غیرضاره،تعّمّبهاحاضرنا وبادینا،وتزیدبها فی

اسحاق بن راهویه ،با سندخودازامام حسین (ع) نقل می كند كه:هنگام طلب باران ،می فرمود:«بار الها! بارانی فراوان ،آرام ،فراگیر،سودبخش وبی ضرربرماببار ،آنچنان كه با(رحمت)باران خود ،شهری وبیابانی مارا فراگیری ودرروزی شكرگزاری ما فزونی آوری ،بارالها!آن راروزی ایمان ،وعطای ایمان (ما)قرارده،زیراكه بخشش تو (ازكسی)دریغ شده نیست،بارالها بر ما درسرزمینمان مایه آرامش آنرا فرودآرودرآن ،مایةروشنایی وچراگاهش را برویان».

نیایش حضرت (ع) در صبح وشب

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وباالله ،ومن الله والی الله ،وفی سبیل الله وعلی مله رسول الله ،وتوكلت علی الله ،ولاحول ولا قوه الابالله العلی العظیم .اللهم انی اسلمت نفسی الیك ،ووجهت وجهی الیك ،وفوضت امری الیك ،ایاك اسال العافیه من كل سوءفی الدنیا والاخره.اللهم انك تكفینی من كل احدولایكفینی احد منك ،فاكفنی من كل احد ما اخاف واحذر واجعل لی من امری فرجاومخرجا ،انك تعلم ولا اعلم ،وتقدرولا اقدر،وانت علی كل شیءقدیر،برحمتك یا ارحم الراحمین .

«به نام خداوند بخشنده مهربان ،به نام خدا (آغازمی كنم)وبه خدا (یاری می جویم)،و(سیرمن)ازخداوبه سوی خدا،ودرراه خدا،و(پایدار)برآیین رسول خدا (ص) است.وبر خدا توكل كردم ،وهیچ جنبش وتوانی جز به وسیله خدای والامرتبه بزرگوارنیست،بارالها ! من خودرابه تو می سپارم،وروی خودرابه سوی تو می دارم،وكارم رابه تووا می گذارم،ورستگاری ازهربدی دنیا وآخرت راتنهاازتومی طلبم ،بارالها!حقا كه تومراازهركس دیگری،بسنده هستی ،وهیچ كس مراازتو،كافی نیست .پس مرااز آنچه درآن می ترسم وبیم دارم ،ازدیگری كفایت فرما ،واز (مشكلات)كارهایم برایم گشایش وروزنه خروج قرارده،حقاكه تومیدانی ومن نمی دانم،وتومی توانی ومن نمی توانم ،وتو بر هر چیز توانایی ،به رحمتت ای رحم كننده ترین رحم كنندگان».

نیایشی از امام حسین(ع) درطلب توفیق

اللهم انی اسالك توفیق اهل الهدی،واعمال اهل التقوی،ومناصحه اهل التوبه،وعزم اهل الصبر،وحذراهل الخشیه ،وطلب اهل العم ،وزینه اهل الورع ،وخوف اهل الجزع،حتی اخافك .

اللهم ،مخافه یحجزنی عن معاصیك،وحتی اعمل بطاعتك عملااستحقبه كرامتك،وحتی اناصحك فی التوبه خوفا لك وحتی اخلص لك فی النصیحه حبالك،وحتی اتوكل علیك فی الامور حسن ظن بك سبحان خالق النور ،سبحان الله العظیم وبحمده.

«بارالها ! ازتوتوفیق هدایت یافتگان ،اعمال تقوی پیشگان ،خلوص(وصدق)توبه كنندگان،آهنگ جدّی صابران وپرهیز ترسایان ،جویندگی دانشوران ،زینت پارسایان وبیم ناله كنندگان (درگاهت)را می طلبم،تاـای خداـاز تو بیم برم بیمی كه مراازنافرمانیهای توبازدارد،وتا ازتوفرمان برم آنچنان كه شایسته كرامتت گردم وتاازبیم تو،پاك وصمیمی به توبرگردم (وتوبه كنم)وتا از محبت تودرخلوص توبه،برای تو زلال شوم ،وتا از حسن ظنیكه به تودارم در همةكارهایم برتوتوكل می نمایم،چه پاك ومنزهی ای آفریدگار نور،(آری)پاك ومنزه است خدای بزرگوار واورامی ستایم».
طبقه بندی: محرم و امام حسین (ع)،
آخرین مطالب
درباره وبلاگ

عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم
بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است
چرا آب به گلدان نرسیده است
چرا لحظه باران نرسیده است
هر کس که در این خشکی دوران
به لبش جان نرسیده است به ایمان نرسیده است
و هنوزم که هنوز است ، غم عشق به پایان نرسیده است
بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید
بنویسد که هنوزم که هنوز است
چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است
چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است
خداوند گواه است دلم چشم به راه است
ودرحسرت یک پلک نگاه است
ولی حیف نصیبم فقط آه است
تویی آئینه ،روی من بیچاره سیاه است
وجا دارد از این شرم بمیرم که بمیرم
عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار
دل هر بی دل آشفته شود حس
مجموعه مثل خدا
مجموعه مثل خدا
آمار سایت
بازدیدهای امروز : 1 نفر
بازدیدهای دیروز : 1 نفر
كل بازدیدها : 6 نفر
بازدید این ماه : 4 نفر
بازدید ماه قبل : 2 نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :